FORMULARZ kontaktowy

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług. Nasi doświadczeni konsultanci po zapoznaniu się z Państwa problemem, zaproponują najlepsze rozwiązanie i zapewnią doskonałą obsługę.

Please verify that you are not a robot.


Administratorem danych osobowych jest NOMEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28/102. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłanie zapytanie zgodnie z regulaminem przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

 

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nomen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej przedstawia szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kim jest Administrator danych?

Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Innymi słowy, decyduje o tym, po co (cele) i jak (sposoby) wykorzystać dane osobowe.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nomen Polska Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Łaciarska 28/102, 50-146 Wrocław, NIP: 7671494369, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5000 zł , KRS: 0000558099 (dalej zwana jako „NOMEN POLSKA lub „NOMEN”) firma świadcząca usługi w zakresie zarządzania wierzytelnościami, windykacji należności oraz obsługi prawnej.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Zarząd Nomen Polska Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

Tel. 531 776 907, 531 776 908, 531 777 038

adres e-mail: kancelaria@nomenpolska.pl

adres pocztowy: Nomen Polska Sp. z o.o., ul. Łaciarska 28/102, 50-146 Wrocław

strona internetowa: www.nomenpolska.pl

Nomen Polska Sp. z o.o. jako administrator dołoży wszelkich starań, aby w jak najlepszym stopniu realizować wymogi Rozporządzenia a przez to chronić posiadane dane osobowe. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

ŹRÓDŁO POSIADANIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zawarciem umów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oraz obsługi prawnej przekazywanych nam za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zmierzających do jej zawarcia.

Poza powyższym, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NOMEN POLSKA. jako administratorze dla celów podatkowych i rachunkowych oraz prowadzonych postępowań przed organami ścigania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NOMEN POLSKA, którym jest: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów NOMEN POLSKA; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą, tj. poprzez drogę elektroniczną oraz telefon; obsługa Państwa zapytań przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane szprost z wykonaniem umowy; dochodzenie roszczeń własnych; prowadzenie analiz statystycznych prowadzonych przez NOMEN POLSKA; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zawarcia umowy i uzyskania możliwości wykonania jej, a tym samym świadczenia Państwu usług, NOMEN POLSKA wymaga podania następujących danych: DANE REJESTROWE podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym: pełna nazwa firmy; imię i nazwisko  osoby reprezentującej przedsiębiorcę; NIP; REGON; KRS, gdy dotyczy; adres siedziby; pełnomocnicy przedsiębiorcy, jeżeli zostali wyznaczeni. DANE KONTAKTOWE: telefon kontaktowy; e-mail; adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy. DANE KSIĘGOWE: dane wynikające z dokumentacji księgowej.

W przypadku nie podanych wyżej wskazanych danych osobowych, NOMEN POLSKA nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy.

Dodatkowo informujemy, iż w sytuacji kiedy wymagać będą tego przepisy prawa, istnieje możliwość wymogu podania przez Państwa innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie tych danych jest dobrowolne.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NOMEN POLSKA informuje, iż spełni wszystkie Państwa prawa, które wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w sytuacji: żądania sprostowania danych osobowych w chwili, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne; żądania usunięcia danych w chwili, gdy przetwarzanie danych do celów dla których zostały pozyskane nie będzie już konieczne; żądania usunięcia danych, kiedy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania; żądania usunięcia danych, kiedy dane te będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia przez nas ich prawidłowości; żądania ograniczenia przetwarzania danych, w chwili kiedy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą chcieli Państwo ich usunąć; żądania ograniczenia przetwarzania danych, w chwili kiedy Państwa dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu w przyszłości do dochodzenia lub obrony swoich roszczeń; żądania ograniczenia przetwarzania danych, w chwili kiedy zostanie przez Państwa wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu ustalenia czy istnieją przesłanki prawne po naszej stronie będące nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. NOMEN POLSKA nie będzie przetwarzała danych osobowych, wobec których wyrażono sprzeciw, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z prawa do sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od dnia 25 maja 2018 roku.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na naszą rzecz następujące usługi: księgowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; kurierskie i pocztowe w celu realizacji umowy; kancelariom prawnym w celu dochodzenia roszczeń, o ile wystąpi taka potrzeba,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

NOMEN POLSKA przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej wykonaniu w następujących celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat; dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres 3 lat w przypadku przedsiębiorców lub 10 lat w przypadku osób fizycznych; statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym NOMEN POLSKA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Maksymalny okres przechowywania danych osobowych po wykonaniu umowy wynosi 10 lat.

Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych jest Zarząd Nomen Polska Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

Tel. 531 776 907, 531 776 908, 531 777 038

adres e-mail: kancelaria@nomenpolska.pl

adres pocztowy: Nomen Polska Sp. z o.o., ul. Łaciarska 28/102, 50-146 Wrocław

strona internetowa: www.nomenpolska.pl

Na każdym etapie przetwarzania danych w sytuacji, gdyż uważają Państwo, iż NOMEN POLSKA narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

DANE Kontaktowe

 

NOMEN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Łaciarska 28/102, 50-146 Wrocław

 

Tel: 531 776 907, 531 776 908

Fax: 71 722 07 70

E-mail: bok@nomenpolska.pl

 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000558099, NIP: 8971809010

Kapitał zakładowy: 5000 zł